Management buitenruimte / beheer Terug naar overzicht


SmitsRinsma is sterk in het vertalen van ontwerpen van tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen naar concrete en technisch uitvoerbare plannen waarbij we ook goed over de gebruiksfase van het project hebben nagedacht. Hiermee worden desinvesteringen en teleurstellingen voorkomen. Vanuit deze visie is onze expertise op beheer ontstaan.

Het beheer van de buitenruimte zien wij heel breed. Wij zijn vaak al betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsbegeleiding. Of het nu gaat om beheeradvies in de ontwerpfase, beheervisies voor lange termijn, beheerkostenramingen, onderhoudscontracten incl. directiebegroting, beheer- en (meerjaren) onderhoudsplannen en -begrotingen (MJOB), directievoering en toezicht. Wij hebben een brede en gedegen kennis in huis waardoor wij altijd in staat zijn om op elk niveau en binnen elk project maatwerk te leveren. Ons advies is altijd geïnspireerd vanuit onze sterk groene ambities en het verbeteren van leefomgeving. Een belangrijk uitgangpunt voor ons  is om de buitenruimte in zijn integraliteit te benaderen waarbij we ook kijken naar de mogelijke bijdragen aan de ecosysteemdiensten en de raakvlakken met de ‘groene’ Sustainable Development Goals.

Wij sturen er op om binnen alle projecten het beheer en de bijbehorende beheerkosten in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te brengen. Er worden dan overwogen ontwerpkeuzen gemaakt en is het benodigde budget duidelijk onderbouwd en tijdig te reserveren. Door vooraf goed na te denken wordt zo een realistisch en technisch financieel beheersbaar project gerealiseerd. Uiteraard hebben wij ruime ervaring in het opstellen van o.a. RAW-onderhoudsbestekken, RAW-raamovereenkomsten en het verzorgen van beste PKV (of EMVI) aanbestedingstrajecten.

Voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen beeldkwaliteit RAW en de KOR2018, is sinds 2017 één van onze medewerkers CROW gecertificeerd als inspecteur beeldkwaliteit.


Delen:
Top