Privacy


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van SmitsRinsma gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee de dienstverlening kunnen verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

SmitsRinsma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SmitsRinsma handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is SmitsRinsma?

SmitsRinsma is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Zutphen aan de Coehoornsingel 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08029990.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt SmitsRinsma?

Gebruik van onze diensten

Op de website van SmitsRinsma kunt u bekijken welke diensten SmitsRinsma aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:
• voor- en achternaam van de contactpersonen;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;

Uw bedrijfsgegevens:
• bedrijfsnaam;
• factuuradres;
• vestigingsadres;
• postcode en plaats;
• e-mailadres van eventueel de administratie o.i.d.
• KVK en BTW nummer;

Betaalgegevens:
• IBAN en tenaamstelling alleen indien wij betalingen aan u overmaken.

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden of om bijvoorbeeld gezamenlijk op een diensten/werk in te schrijven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SmitsRinsma.

Automatisch gegenereerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij. Het betreft altijd geanonimiseerde gegevens en niet te herleiden naar een ‘natuurlijk persoon’.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
• Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
• Om gebruik van de diensten van SmitsRinsma aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SmitsRinsma
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SmitsRinsma rust, zoals:
• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan SmitsRinsma in verband met de diensten van SmitsRinsma, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

SmitsRinsma kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van SmitsRinsma en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan SmitsRinsma derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) SmitsRinsma. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van SmitsRinsma zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan SmitsRinsma uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van SmitsRinsma verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. SmitsRinsma heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door SmitsRinsma worden verwerkt. SmitsRinsma accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart SmitsRinsma persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn van persoonsgegevens is 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij SmitsRinsma verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert SmitsRinsma de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SmitsRinsma. SmitsRinsma maakt gebruik van servers voor de website en servers voor onze data.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

SmitsRinsma heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe SmitsRinsma deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Ivo Stevens.

7. Cookies

Via deze website kan SmitsRinsma gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij SmitsRinsma over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@smitsrinsma.nl. SmitsRinsma zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Ivo Stevens op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat SmitsRinsma uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. SmitsRinsma zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien SmitsRinsma uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Ivo Stevens via info@smitsrinsma.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met SmitsRinsma niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens via:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Vragen en feedback

SmitsRinsma controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Ivo Stevens via info@smitsrinsma.nl of een brief sturen een naar: 
SmitsRinsma
Coehoornsingel 6
7201 AB Zutphen
t.a.v. de heer Ivo Stevens.

SmitsRinsma