Natuurzone de Melksteeg - Natuurpro


Aan de westelijke rand van Amersfoort, op de grens van de gemeente Amersfoort en de gemeente Soest, wordt een groene natuurzone aangelegd genaamd de Melksteeg. Het initiatief voor deze natuurzone komt van Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. Het gebied wordt aangelegd ten behoeve van de boscompensatie van de uitbreiding van de A27. De Melksteeg vormt de verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de rivier de Eem.

SmitsRinsma is in samenwerking met HNS landschapsarchitecten en Buiting Advies betrokken bij het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding, de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn archeologische vondsten opgedaan. Dit betreffen vondsten uit de Steentijd, het late Neolithicum en restanten van een veldhospitaal uit de Tweede Wereldoorlog. Om de bijzondere vondsten te benadrukken zijn er in het ontwerp enkele heuvels gesitueerd op de locatie van deze vondsten. Deze heuvels zullen worden aangelegd met gebiedseigen grond en vervolgens worden ingezaaid met bloemrijk grasland om de vindplaatsen te benadrukken. De gemeente Amersfoort zal hier in de toekomst ook een informatiepaneel bij plaatsen.

Bij het realiseren van de natuurzone Melksteeg zijn diverse Natuurpro partners aangesloten. Natuurpro is een netwerk van natuurprofessionals. De visie van Natuurpro is om bij te dragen aan een natuurlijke leefomgeving in zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Om de ontwikkeling van natuur optimaal in te vullen wordt samen gewerkt en kennis gedeeld tussen de partners. Samen zorgen zij voor een natuurlijk(er) Nederland. Sinds 2019 is SmitsRinsma ook partner van deze organisatie.

H+N+S landschapsarchitecten heeft in 2019 het ontwerp gemaakt voor deze natuurzone. In het ontwerp zijn diverse landschappelijke elementen opgenomen zoals ca. 8 ha bos, diverse oppervlakken met bloemrijk grasland en klompenpaden routes. In het ontwerp is er rekening gehouden met de beleving van de natuur voor omwonenden en wordt de huidige verkavelingsstructuur benadrukt door zichtlijnen.

Het terrein zal grotendeels aangeplant worden met bosplantsoen volgens een bosontwerp van adviesbureau Buiting Advies. De gedachtegang achter het bosontwerp is om middels verschillende plantdichtheden binnen 15 jaar een bos te realiseren met een volwassen uiterlijk. Dit type mozaïek-bosontwerp is reeds toegepast in andere delen van Nederland, zoals het Bentwoud in Zoetermeer.

Bij het uitwerken van de Natuurzone de Melksteeg is actief gekeken naar een samenwerking van Natuurpro-partners. Zo zal het graszaad voor het bloemrijk grasland geleverd worden door HEEM. Heem biedt grasmengsels aan van inheemse soorten die van nature in een bepaald gebied voorkomen.

Daarnaast is besloten om de graslanden te beheren middels sinusmaaien , een concept van de Vlinderstichting. Het voordeel van het sinusmaaien is dat er veel variatie ontstaat in de structuur en de soortenrijkdom van het gras. Dit is gunstig voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode.

Sinds 6 januari is de Koninklijke Ginkel Groep gestart met de aanleg van fase 1, het noordelijke gedeelte van de Melksteeg. Op advies van SmitsRinsma is de opdracht één-op-één uitgevraagd aan de Ginkel Groep.