Biodiversiteitsmeting als basis voor klimaatadaptieve inrichting en beheer


Voor de vastgoed beherende stichting DEES uit Zutphen heeft SmitsRinsma een biodiversiteitsmeting uitgevoerd. De rapportage met daarin vastgelegd de aanwezige biodiversiteitswaarde en de potentie van het gebied zijn het vertrekpunt voor een klimaatadaptieve inrichting.

De David Evekink Exploitatie Stichting (DEES) uit Zutphen is van oudsher een aanbieder van huurwoningen in het historische Zutphen. Aan het eind van de 19e eeuw, in 1873, werd het eerste woningbezit aangekocht. De karakteristieke bouw van die tijd is nog steeds behouden en in het bezit van DEES. Vanaf ca. 1970 is de visie op behoud van deze panden voor de stad Zutphen extra kracht bijgezet, door in de monumentenzorg te stappen. De DEES richt zich nu dan ook uitsluitend op de verhuur van woningen waarbij de kern bestaat uit ‘oude’ arbeiderswoningen.

Met zorg voor het kenmerkende karakter van de woningen heeft de stichting zich als doel gesteld om de leefomgeving toekomstbestendig te maken. Concreet heeft de DEES, als vastgoed beherende organisatie, de ambitie uitgesproken om een actieve bijdrage te leveren aan het stimuleren van een hogere biodiversiteit in de omgeving van haar woningbezit.

Om hierin stapsgewijs tot een concreet plan te komen heeft de DEES aan SmitsRinsma gevraagd om op inhoudelijk en procesmatig vlak te ondersteunen. Hierbij is het woningbezit aan de Warnsveldseweg als pilotlocatie gekozen.

Om de potentie op het onderdeel biodiversiteit vast te kunnen stellen is allereerst de huidige biodiversiteitswaarde in kaart gebracht. Middels een terreinbezoek, in de zomer van 2021, is aan de hand van een applicatie een biodiversiteitsmeting uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beeldmeetlat Biodiversiteit vanuit IPC Groen. Daarnaast is ook beoordeeld welke kansen er liggen ten aanzien van het klimaatadaptief maken op het gebied van waterbeheersing, vergroening, reductie hittestress e.d.

De bevindingen vanuit de meting zijn in een beeldende rapportage beschreven. Daarbij zijn ook kansen om de potentie te realiseren benoemd en op een overzichtskaart weergegeven. De mogelijke maatregelen zijn daarin op drie niveau’s beschreven; gemeentelijke ingrepen, collectieve ingrepen vanuit de stichting en individuele maatregelen voor bewoners. SmitsRinsma blijft ook in het vervolgtraject betrokken als adviseur.