Waterbedrijf Groningen


Het Waterbedrijf Groningen gaat de komende jaren op meerdere locaties groot onderhoud uitvoeren aan haar gebouwen en de terreininrichting. Aanleiding is dat technische installaties voor waterwinning, reiniging en distributie worden gerenoveerd. Vanwege de sterke raakvlakken tussen dit primaire bedrijfsproces en de terreininrichting worden de terreinen integraal onderdeel van de werkzaamheden.

SmitsRinsma is vanuit haar rol als adviseur en directievoering op het terreinbeheer, gevraagd om een heldere visie op te stellen voor de verschillende terreinen van het waterbedrijf. Hierin wordt voor de komende 20 jaar een visie op het terrein beschreven waardoor een vertrekpunt wordt gecreëerd voor de te nemen maatregelen in het kader van groot onderhoud en renovatie.

Per locatie worden de potenties tot inpassing van verduurzamingsmaatregelen onderzocht en, indien realiseerbaar, onderdeel van het plan. We hebben het dan over onder meer de mogelijkheden voor duurzame energiewinning, het afkoppelen en infiltreren van hemelwater, het vergroenen van daken en reduceren van verhardingsoppervlakken. Alle voorgestelde maatregelen worden beschreven in de visie, inzichtelijk gemaakt op tekeningen en kostentechnisch onderbouwd door middel van ramingen.

Momenteel hebben wij visies opgesteld voor pompstation De Groeve en distributiestation Eenrum. Ook tijdens de aankomende fase van uitvoeringsvoorbereiding blijft SmitsRinsma nauw betrokken in het planproces. Verder zullen er in 2020 nog voor een aantal distributiestations terreinvisies worden opgesteld.