Projecten binnen onze eigen gemeente


Projecten binnen onze eigen gemeente Zutphen

In opdracht van de gemeente Zutphen heeft SmitsRinsma voor een drietal projecten de voorbereiding verzorgd. In de eerste plaats voor een betere en mooiere inrichting, maar in de tweede, zeker net zo belangrijke plaats, voor een stukje verduurzaming en vergroening van Zutphen.

Industrieterrein Achtermars
Eén van deze projecten is de groene Postzegel op het industrieterrein de Achtermars. Hiervoor heeft SmitsRinsma tezamen met Firma Bart een aantal schetsontwerpen gemaakt voor de groene inrichting van de entree van de Achtermars. In deze schetsontwerpen stond de flora en fauna centraal. Nadat er binnen de gemeente een keuze was gemaakt, heeft SmitsRinsma dit schetsontwerp verder uitgewerkt. In dit ontwerp is plaats gemaakt voor een stukje opvang van regenwater in een poel met verschillende taluds en is er gekozen voor groen met een regionaal en inheems karakter dat in het openbaar gebied verder over de Achtermars ook toegepast gaat worden. Daarnaast is er veel ruimte ingericht geschikt voor bijen, vlinders en andere insecten en allerlei vogelsoorten. De uitvoering is gestart in najaar 2020.

Melatensteeg
Een ander project was de inrichting van de Melatensteeg en de Halvemaanstraat. Door nieuwbouw hadden deze straten nog een definitieve inrichting nodig, zowel boven- als ondergronds. Voor SmitsRinsma was de uitdaging om alle wensen van gemeente en bewoners te verwerken in een technisch ontwerp. De wensen van bewoners zijn besproken tijdens verschillende bewonersavonden, waarna de gemeente een aantal keuzes heeft gemaakt aan de hand van deze wensen en ook eigen wensen. In het ontwerp is het afkoppeltraject voor de riolering meegenomen zodat het regenwater van deze straten afgevangen, geïnfiltreerd en waar nodig afgevoerd kan worden naar het oppervlakte water van de Berkel.
Alles bij elkaar heeft dit voor een duurzaam, mooi en verkeersveilig ontwerp geleid dat de komende jaren voor veel woonplezier in deze klein straatjes gaat zorgen. Uitvoering is gestart in najaar 2020.

Deventerweg
Voor het laatste project is SmitsRinsma van begin tot eind betrokken geweest, dit project betreft de herinrichting van de Deventerweg. De veiligheid op de Deventerweg moet worden verhoogd, de kruisingen moeten overzichtelijker ingericht worden en voor de fietser moet een vrij liggend fietspad gaan krijgen. Grotendeels laten infiltreren van regenwater in de bermen en het uitbreiden van de 2-rijige laanstructuur naar een 4-rijige structuur moet de groenstructuur en verduurzaming stimuleren. Daarnaast is de riolering ook toe aan een stukje onderhoud en vervanging.
Dit alles moet gebeuren zonder dat de bestaande lindes hieronder zouden gaan lijden en de inrichting nog groener wordt ingericht. Voor de bestaande lindes betekent dit dat hun groeiplaats moet worden opgewaardeerd door middel van beluchting en het injecteren van meststoffen, mineralen en schimmels. Wolterinck gaat hun Terrafit methode toepassen en zorgt ervoor dat de lindes er weer jaren tegenaan kunnen.
Door het verkeerstechnisch beter inrichten van de Deventerweg en het vrij liggend maken van het fietspad ontstaat er tevens ruimte voor een tweede bomenrij voor een nog groener aanzicht van de weg. Net als in 19de eeuw toen er 4 rijen bomen werden aangeplant.
Naast een goede groeiplaatsvoorziening voor deze bomen, wordt daarnaast een groot deel van het hemelwater in de bermen opgevangen en geïnfiltreerd. Zo wordt in de toekomst verdroging van het groen tegen gegaan en zijn de bermen klimaat bestendiger ingericht. Hopelijk zal het aanvullende bladerdek ook hittestress in de toekomst tegen gaan.
Naast een nieuwe en fraaie blik van de Deventerweg, kan deze er de komende jaren ook weer klimaat bestendig en verkeerveilig tegenaan. In 2021 zal NTP starten met de uitvoering.