Gemeente Hengelo


De gemeente Hengelo heeft zich als doel gesteld om in 2021 het beheer van de openbare ruimte uit te voeren op basis van de actuele landelijke beeldsystematiek volgens de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018. Vanaf 2019 ondersteunen wij bij de implementatie van deze beeldsystematiek binnen de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Hengelo is bij de landelijke introductie van beeld gestuurd beheren als pilotgemeente nauw betrokken geweest. Na de vaststelling in 2005, en het proefjaar 2006 ging Hengelo vanaf 2007 van start met de nieuwe beheersystematiek. Tot op heden beheert de gemeente Hengelo haar buitenruimte conform deze destijds vastgelegde systematiek volgens de IBOR 2005. De landelijke ontwikkeling van de systematiek en uniform opgestelde normen door het CROW waren redenen voor de gemeente Hengelo om hierbij aan te sluiten.

Medio 2019 is SmitsRinsma gestart met een analyse van het huidige beleid en de beheermethode van de gemeente. We hebben daarvoor diverse brainstormsessies georganiseerd met de verscheidene disciplines binnen het team Beheer Openbare Ruimte. In deze sessies zijn de verschillen met de KOR 2018 in kaart gebracht en de nieuwe kaders vastgesteld voor de te beheren elementen en beheergroepen vanaf 2021.

Vervolgens is de politiek geïnformeerd over deze voorgenomen wijziging in het beleid. Na politieke goedkeuring hierop is invulling gegeven aan de vertaalslag naar een operationeel contractdocument. Momenteel leggen we de laatste hand aan het nieuwe moederbestek beheer dat de gemeente als basis gaat gebruiken bij uitvragen en kwaliteitsbeoordelingen. Per januari 2021 zal het nieuwe moederbestek, welke gebaseerd is op de KOR2018, de basis vormen voor al het uit te voeren onderhoud in de buitenruimte.