Duurzame oplossing waterproblematiek


De gemeente Altena, een voortvarende gemeente gelegen aan de Biesbosch, heeft zich tot doel gesteld de waterproblematiek bij piekbuien in de kern van Sleeuwijk duurzaam op te lossen. De ruimte hiervoor wordt gezocht binnen het aanwezige park met daarin een natuurijsbaan en visvijver. Voor de herinrichting van dit park is door Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur in samenwerking met Buiting Advies en in overeenstemming met omwonenden een definitief ontwerp opgesteld. SmitsRinsma is gevraagd om dit ontwerp, met daarin een voorstel voor meer bergingscapaciteit, te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan.

Uitgangspunt is om het peil in bestaande watergangen en de vijver in de komende jaren trapsgewijs met 30cm te verlagen. Daarnaast worden er retentiebekkens gerealiseerd om overtollig water op te vangen. Middels de vervanging van waterbouwkundige constructies (duikers en beschoeiing), het plaatsen van een stuw, aanbrengen van spindels en het verlengen en verbreden van watergangen ontstaat er een optimale situatie voor doorstroming en een systeem dat volledig te reguleren is. Hiermee is, naast het invulling geven aan de waterproblematiek, ook rekening gehouden met het gebruik door de ijs- en visvereniging.

Ook het park wordt binnen het project gerevitaliseerd. Daarbij worden onder meer de asfaltpaden gereconstrueerd, kleine bouwkundige constructies vervangen (o.a. vissteiger en ijstrap), singels gedund, bomen aangeplant en worden delen ingezaaid met kruidenmengsels.

In samenwerking met de deskundige en betrokken ambtenaren heeft SmitsRinsma de kostenramingen opgesteld en de bestekuitwerking verzorgd. Voor de engineering is het terrein volledig in kaart gebracht. Vandaaruit zijn er bestektekeningen opgesteld waarbij de diverse constructies in details zijn uitgewerkt. Voor de beschrijving van de werkzaamheden is er een bestek (o.b.v. de RAW-systematiek) opgesteld.

Tijdens het proces hebben wij verder de benodigde onderzoeken en vergunningen gecoördineerd.

In 2022 zijn we in de afrondende fase: https://www.smitsrinsma.nl/nieuws/2022/duurzame-oplossing-waterproblematiek-bijna-klaar!.html