Ophogen tuinen Hordijkerveld


In een deel van de naoorlogse wijk Hordijkerveld te Rotterdam is de gemeente voornemens om de riolering te vervangen en de wijk terug te brengen naar het oorspronkelijke uitgiftepeil. Vanwege het gegeven dat deze wijk in een zettingsgebied ligt, is het ophogen van de wijk een activiteit die met enige regelmaat (ca. eens per 30-40 jaar) wordt uitgevoerd. Woningbouwvereniging Vestia heeft een groot aandeel in het woningbezit binnen het plangebied en staat daarmee voor de uitdaging om de tuinen aan te laten sluiten op het nieuwe peil van de openbare ruimte.

Vestia heeft daarin besloten om deze opgave projectmatig op te pakken waarbij de samenwerking en aansluiting wordt gezocht bij de gemeente Rotterdam. SmitsRinsma heeft van Vestia de opdracht gekregen om dit gehele traject te begeleiden, vanaf de inventarisatie t/m de aanbestedingsprocedure.

Waar mogelijk werken Vestia en de gemeente samen om activiteiten integraal op te pakken. Zo heeft er in het voorjaar van 2019 een ecologische Quickscan plaatsgevonden en vindt er een vervolgonderzoek naar mussen, zwaluwen en vleermuizen plaats. Ook hierin heeft SmitsRinsma een actieve rol in begeleiden van het proces.

De verwachting is dat medio oktober de inventarisatie en terreinmeting van al het grondbezit van Vestia wordt afgerond. Bij de ruim 300 woningen en delen van gemeenschappelijke tuinen zijn situatiemetingen verricht om inzicht te krijgen in de benodigde ophoging. Door middel van een inventarisatie is per tuin de inrichting en materialisatie van grondgebonden elementen in kaart gebracht. (o.a. verharding, beplanting en bouwkundige elementen) Ook alle bomen in het plangebied worden volledig beoordeeld i.v.m. mogelijkheden tot behoud of zo nodig kap en het vervolgproces hierop.

De inventarisatie wordt uitgevoerd met behulp van een GIS-applicatie. Deze software biedt de mogelijkheid om helder kaartmateriaal op te stellen, maar bovenal heeft het meerwaarde door de grote en variërende hoeveelheid inventarisatiegegevens op tuin-niveau goed inzichtelijk te maken en uiteindelijk te vertalen naar een contractvorm voor de herinrichting. Voor de terreinmetingen heeft de samenwerking plaatsgevonden met FACTO GEO.

In het vervolgtraject worden huurders, van tuinen waar ophoging noodzakelijk is, voor de keuze gesteld of ze de tuin in de oorspronkelijke staat terug wensen of een nieuwe basisinrichting willen. Dit geeft huurders de keuze om desgewenst een nieuwe start te maken met de tuin. Ook in de informatievoorziening naar bewoners heeft SmitsRinsma een proactieve en direct betrokken rol.

Zodra het inzicht is verkregen waar ophoging benodigd is en welke keuzes zijn gemaakt door huurders zal de contractvorm worden opgesteld. Vervolgens zal de aanbestedingsprocedure plaatsvinden. Het doel is om de uitvoering aan te laten sluiten op de uitvoeringsplanning van de gemeente Rotterdam, waarbij de verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 zal gaan starten.